3ο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – Μάιος 2022

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ: https://zoom.us/j/655951437