ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Όσοι επιτυχόντες ακαδ. έτους 2021-22 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση το Ν.4485/2017 και την Υπουργική Απόφαση 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018), εφόσον το επιθυμούν, καλούνται να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη γραμματεία του ΠΜΣ (3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης, ισόγειο κτιρίου διοίκησης) από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 20 Οκτωβρίου 2021 στις 15:00.

Όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου, σε κλειστό φάκελο εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος.

Από την καταβολή τελών φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2021, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οχτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), σύμφωνα με την ΥΑ 79803/Ζ1/05-07-2021, ΑΔΑ: ΨΑ6046ΜΤΛΗ-502.

Για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ, έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου.

Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες για την κατάθεση αίτησης καθώς και οι σχετικές διατάξεις.

 

Από τη Γραμματεία

 

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
  2. YA N 4485_2017_3387_20180810 ΠΜΣ_ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
  3. ΥΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 2021-2022
  4. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ