Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Μέσω του συστήματος ZOOM

ΖΟΟΜ ID: 655 951 437

ΖΟΟΜ URL: https://uowm.zoom.us/j/655951437

Μεγέθος Γραμματοσειρας