Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Μέσω του συστήματος ZOOM

ΖΟΟΜ ID: 655 951 437

ΖΟΟΜ URL: https://uowm.zoom.us/j/655951437

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 [Ορθή Επανάληψη]

ΖΟΟΜ: https://uowm.zoom.us/j/655951437

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. 2020-2021

2η Ανακοίνωση για απαλλαγή διδάκτρων

Ανακοίνωση για Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αίτησης Απαλλαγής από τα Τέλη Φοίτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2020-2021

Τροποποίηση ΦΕΚ 4578/τ. Β/16-10-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Μεγέθος Γραμματοσειρας