ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αίτησης Απαλλαγής από τα Τέλη Φοίτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2020-2021

Τροποποίηση ΦΕΚ 4578/τ. Β/16-10-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΜΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Για όσους δεν κατέχουν τίτλο γνώσης ξένης γλώσσας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2020-2021

Η Διεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» μέχρι και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 στις 23:59, λόγω της αυξημένης ζήτησης και εισροής αριθμού αιτήσεων κατά τις τελευταίες ημέρες.

 

Η διευθύντρια

Ηλιάδου-Τάχου Σοφία

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού)

Μεγέθος Γραμματοσειρας