Λίστα άρθρων του συγγραφέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αίτησης Απαλλαγής από τα Τέλη Φοίτησης

Ανακοίνωση Αίτησης Απαλλαγής από τα Τέλη Φοίτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2020-2021 ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Τροποποίηση ΦΕΚ 4578/τ. Β/16-10-2020

ΦΕΚ 4578/τ. Β/16-10-2020 (Τροποποίηση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΜΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΜΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Για όσους δεν κατέχουν τίτλο γνώσης ξένης γλώσσας: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2020-2021

Η Διεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» μέχρι και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 στις 23:59, λόγω της αυξημένης ζήτησης και εισροής αριθμού αιτήσεων κατά τις τελευταίες ημέρες.   Η διευθύντρια Ηλιάδου-Τάχου Σοφία

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού)

ΦΕΚ τ.Β’ 2726_3-7-2020

Μεγέθος Γραμματοσειρας